อันดับสูงสุด การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (Supply Side) เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อันดับสูงสุด การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (Supply Side)
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังแรงงาน จำแนกเป็นรายจังหวัด

ลำดับ เป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคน (คน)
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564
รวม 20 จังหวัด 110,264 118,640 145,902 168,865 196,268
1. นครราชสีมา 8,220 9,740 9,670 9,920 10,620
2. ชัยภูมิ 9740 10005 10190 10190 10190
3. สุรินทร์ 2,830 2,905 2,980 3,055 3,130
4. บุรีรัมย์ 1,310 1,555 1,850 2,105 2,390
5. ขอนแก่น 1,941 2,033 2,140 2,255 2,369
6. กาฬสินธ์ุ 4,687 4,715 4,738 4,776 5,003
7. มุกดาหาร 12,418 13,106 13,844 15,172 16,174
8. หนองบัวลำภู 2,351 2,570 2,799 3,028 2,907
9. มหาสารคาม 3,043 3,122 3,199 3,275 3,373