ประชุมเตรียมความพร้อม NEEC TVET Career Center

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดจตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

NEEC TVET Career Center