ความต้องการกำลังแรงงาน จำแนนตามกลุ่มจังหวัด 5 ปี (2560-2564)

ความต้องการกำลังแรงงาน จำแนนตามกลุ่มจังหวัด 5 ปี (2560-2564)

ลำดับ กลุ่มจังหวัด รวม 5 ปี (2560-2564)
ความต้องการ ภาคการศึกษา ภาคการพัฒนา
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) 460,241 147,149 313,092
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 127,679 32,359 95,320
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 77,684 26,612 51,072
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) 122,325 18,720 103,605
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) 96,819 51,818 45,001